Address

Plot No:- 162/C,BDA Duplex Housing (Near Pragyna Vihar Park), Baramunda, Bhubaneswar, Odisha, Pin-751003

E-mail

nasim.khan@3ptraining.org; info@3ptraining.org

Phone

+91-7537007530/ 9861162913/ 7064413849